WEB开发网
开发学院软件开发C++ C++的虚函数与对象切割 阅读

C++的虚函数与对象切割

 2010-12-12 07:21:10 来源:WEB开发网  
核心提示:一道非常基础的题目,请回复下面程序的结果:#include <iostream.h>class ClassA{public: void fun1(); void fun2(); virtual void fun3();};void ClassA::fun1(){ cout <&

一道非常基础的题目,请回复下面程序的结果:

#include <iostream.h>

class ClassA
{
public:
  void fun1();
  void fun2();
  virtual void fun3();
};

void ClassA::fun1()
{
  cout << "ClassA.fun1"<<endl;
};

void ClassA::fun2()
{
  cout << "ClassA.fun2"<<endl;
};

void ClassA::fun3()
{
  cout << "ClassA.fun3"<<endl;
};


class ClassB : public ClassA
{
public:
  void fun1();
  void fun2();
  virtual void fun3();
};

void ClassB::fun3()
{
  cout << "ClassB.fun3"<<endl;
};

class ClassC : public ClassB
{
public:
  void fun1();
  void fun2();
  virtual void fun3();
};

void ClassC::fun3()
{
  cout << "ClassC.fun3"<<endl;
};

void main()
{
  ClassA *a[3];
  ClassA a1;
  ClassB b1;
  ClassC c1;


  a1.fun3();
  b1.fun3();
  c1.fun3();

  a[0] = &a1;
  a[1] = &b1;
  a[2] = &c1;
  cout << "virtual function array test" <<endl;
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
    a[i]->fun3();
  }

  cout << "((ClassA)&b1).fun3():";
  ((ClassA*)&b1)->fun3();
  //object slicing
  cout << "object slicing"<<endl;
  cout <<"((ClassA)b1).fun3():"; 
  ((ClassA)b1).fun3();
}

Tags:函数 对象 切割

编辑录入:爽爽 [复制链接] [打 印]
赞助商链接