WEB开发网
开发学院网页设计JavaScript 用jquery包将字符串变成二维码 阅读

用jquery包将字符串变成二维码

 2013-09-12 14:28:20 来源:WEB开发网  
核心提示: 将一个字符串(可以是中文,在生成二维码图片之前将中文转码)生成二维码图片,用jquery包将字符串变成二维码,如果想要带log的二维码,可以在生成后的二维码中间部位自己添加一个小log,其中一个是jquery包,这个随便版本,log图片不要太大,不然就扫描不出内容了

 将一个字符串(可以是中文,在生成二维码图片之前将中文转码)生成二维码图片,如果想要带log的二维码,可以在生成后的二维码中间部位自己添加一个小log,log图片不要太大,不然就扫描不出内容了。

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <script src="js/jquery-1.8.3.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/qrcode.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="js/jquery.qrcode.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $("#bt").bind("click", function () {
        text = $("#text").val();
        $("#div_div").qrcode(utf16to8(text));

      })
    })
    function utf16to8(str) { //转码
      var out, i, len, c;
      out = "";
      len = str.length;
      for (i = 0; i < len; i++) {
        c = str.charCodeAt(i);
        if ((c >= 0x0001) && (c <= 0x007F)) {
          out += str.charAt(i);
        } else if (c > 0x07FF) {
          out += String.fromCharCode(0xE0 | ((c >> 12) & 0x0F));
          out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 6) & 0x3F));
          out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
        } else {
          out += String.fromCharCode(0xC0 | ((c >> 6) & 0x1F));
          out += String.fromCharCode(0x80 | ((c >> 0) & 0x3F));
        }
      }
      return out;
    } 
  </script>
</head>
<body>
<input type="text" id="text" />
<input type="button" value="shengc" id="bt" />
<div id="div_div" style="width:400px;height:400px;border:1px solid #000;"></div>
</body>
</html>

这里引用了三个js包,其中一个是jquery包,这个随便版本,另外两个就是画二维码用的js包了。

Tags:jquery 字符串 变成

编辑录入:爽爽 [复制链接] [打 印]
赞助商链接